Informace o zpracování osobních údajů zákazníků

Přečtěte si pozorně podmínky nákupu a čerpání služeb online obchodu XDENT Premium se zaměřením na vzdělávání kompletních dentálních týmů

INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ ZÁKAZNÍKŮ

Infinity Energy, s.r.o.

Společnost Infinity Energy, s.r.o., se sídlem Slavíkova 284/2, Ústí nad Labem - Bukov, 400 01 Ústí nad Labem, IČO: 27337871, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem pod sp. zn. C 24988 (dále jen „Společnost“), v tomto dokumentu v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen „Nařízení“) poskytuje svým zákazníkům – fyzickým osobám informace o tom, jakým způsobem dochází ke zpracování jejich osobních údajů. Pokud jste právnickou osobou, prosíme považujte tyto informace za bezpředmětné.

Společnost bude při zpracování osobních údajů postupovat v souladu s Nařízením a dalšími příslušnými předpisy na ochranu osobních údajů.

Zpracovávané osobní údaje

Společnost bude jako správce osobních údajů provádět zpracování osobních údajů zákazníka, uvedených ve smlouvě o poskytování softwarového vybavení a souvisejících služeb uzavřené mezi Společností a zákazníkem (dále jen „Smlouva“), případně v dalších dokumentech vyhotovených smluvními stranami v souvislosti se Smlouvou, a dále osobní údaje zákazníka, které Společnost případně získá od zákazníka v souvislosti s plněním Smlouvy. Zpracovávány budou zejména kontaktní údaje jako jméno a příjmení, sídlo, IČO, telefonní číslo a e-mailová adresa, a fakturační údaje jako číslo účtu.

Pro úplnost Společnost upozorňuje, že tyto informace se nevztahují na zpracování osobních údajů pacientů zákazníka Společnosti v rámci softwarového vybavení. Podmínky zpracování těchto osobních údajů jsou uvedeny ve Smlouvě.

Účel a způsob zpracování osobních údajů

Osobní údaje zákazníka budou Společností zpracovávány za následujícími účely:

  1. Pro plnění Smlouvy (ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. b) Nařízení), zejména za účelem poskytování softwarového vybavení a souvisejících služeb a fakturace. Za tímto účelem budou osobní údaje zpracovávány po dobu trvání závazků ze Smlouvy.
  2. Pro účely oprávněného zájmu Společnosti (ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. f) Nařízení) na ochranu jejích práv souvisejících se Smlouvou, zejména aby byla v případě potřeby schopna prokázat, jak a v jakém rozsahu byla Smlouva plněna. Za tímto účelem mohou být osobní údaje zpracovávány po dobu trvání závazků ze Smlouvy a nejvýše po dobu dalších 11 let. Běh této doby se staví, pokud zákazník u Společnosti či u orgánu veřejné moci uplatní jakékoli právo související se Smlouvou, a to až do okamžiku nabytí právní moci věcného rozhodnutí příslušného orgánu veřejné moci o uplatněném právu. Proti zpracování osobních údajů za tímto účelem lze vznést námitku dle čl. 21 Nařízení.
  3. Pokud s tím zákazník vyslovil souhlas, budou kontaktní osobní údaje zákazníka Společností zpracovávány dále pro účely zasílání obchodních sdělení, novinek, marketingových materiálů a nabízení zboží nebo služeb Společností. Za tímto účelem budou osobní údaje zpracovávány po dobu, na kterou byl souhlas udělen. Zákazník je oprávněn souhlas se zpracováním osobních údajů za tímto účelem kdykoli odvolat (odvoláním souhlasu však není dotčena zákonnost zpracování provedeného před jeho odvoláním).

Poskytnutí osobních údajů pro účely uvedené pod písm. a) a b) výše je povinné, jinak by nebylo možné řádně plnit Smlouvu a související povinnosti a práva Společnosti. Poskytnutí osobních údajů pro účely uvedené pod písm. c) výše je dobrovolné, na základě výslovného souhlasu zákazníka.

Osobní údaje bude Společnost zpracovávat sama, případně prostřednictvím zpracovatelů uvedených v Seznamu zpracovatelů, který je dostupný on-line v zákaznické sekci softwarového vybavení poskytovaného na základě Smlouvy. Osobní údaje mohou být dále zpřístupněny osobám, kterým bude svědčit zákonný důvod pro přístup k osobním údajům (např. orgány činné v trestním řízení či jiné kontrolní orgány se zákonným zmocněním pro přístup k informacím), nebo dalším osobám, pokud to bude nezbytné pro ochranu práv Společnosti (např. soud).

Práva zákazníka vyplývající z Nařízení

Jako subjekt údajů má zákazník veškerá práva dle Nařízení, zejména

  • právo získat potvrzení, zda jeho osobní údaje jsou či nejsou zpracovávány, a pokud je tomu tak, právo získat přístup k těmto osobním údajům a k dalším informacím uvedeným v čl. 15 Nařízení, zejména o účelu jejich zpracování, kategoriích dotčených osobních údajů, kategoriích příjemců, kterým byly nebo budou zpřístupněny, a plánované době, po kterou budou uloženy;
  • právo požadovat opravu nepřesných údajů dle čl. 16 Nařízení;
  • právo požadovat výmaz osobních údajů, pokud je dán některý z důvodů uvedených v čl. 17 Nařízení, například pokud osobní údaje již nejsou potřebné pro účely, pro které byly shromážděny nebo jinak zpracovány;
  • právo požadovat, aby Společnost omezila zpracování, pokud nastane některý z případů uvedený v čl. 18 Nařízení, zejména pokud zákazník popírá přesnost zpracovávaných osobních údajů;
  • právo na získání osobních údajů ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu a právo na předání těchto údajů jinému správci, aniž by tomu Společnost bránila;
  • právo podat stížnost u dozorového úřadu, pokud se zákazník domnívá, že zpracováním jeho osobních údajů dochází k porušení Nařízení; v České republice je dozorovým úřadem Úřad pro ochranu osobních údajů se sídlem Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7.

Pověřenec pro ochranu osobních údajů (DPO)

Společnost jmenovala pověřencem pro ochranu osobních údajů ve smyslu čl. 37 Nařízení Pavla Jandu, email: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript., tel: +420 607 072 767. Pověřenec byl jmenován zejména pro účely zpracování osobních údajů pacientů zákazníků v rámci softwarového vybavení poskytovaného dle Smlouvy.

Naše vize

K efektivní a prosperující ordinaci nestačí jen software. Proto jsme vytvořili unikátní Premium program, který kombinuje management, marketing, ergonomii a především analytické nástroje pro zpracování informací přímo ze stomatologického software XDENT v reálném čase.

elements eye